Juhani Räsänen Etsimme yhteyttä-etsi sinäkin!

Paikallisen sopimisen ehdot

Työpaikka on tietyllä alueella, tietyissä olosuhteissa ja tiloissa sekä vuorovaikutus- suhteissa toimiva ihmisten ja muiden resurssien muodostama kokonaisuus.Sen tehtävänä on suorittaa tai muuten aikaansaada siltä odotettavat fyysiset tuotteet ja erilaiset palvelut/tehtäväkokonaisuudet riippumatta niiden omistuksellisesta, yhteiskunnallisesta tai yhteiskuntajärjestelmä-luonteesta. Yhteisönä työpaikka  tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi tietyn organisoinnin, muut toimintaresurssit sekä johtamisjärjestelmät. Yhteisössä ihmiset tuottavat ja ovat lopullisina päättäjinä ja vastuunkantajina yhteisön vuorovaikutussuhteista. Tiedon saaminen on yksiselitteisesti tuottavuudellisen vuorovaikutuksen edellytys. Jokaisen yhteisön arvon mitta on sen kyky toteuttaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on suhteessaoloa, jossa suhde jatkuvasti määritellään uudelleen. Suhdelaatu määräytyy kolmella tavalla: vahvistamalla, hylkäämällä, mitätöimällä.

Suomalainen työkulttuuri on ikiaikaisesti ollut työantajien ja työntekijöiden vuorovaikutuksen, tiedon saami-sen ja tiedon antamisen  taistelutanner. Suomalainen työantaja  pelkää eniten tietävää ja tiedostavaa työnte-kijää. Paikallinen sopiminen on suomalaisen työelämän suuria kysymyksiä. Yhteisön voimaantuminen menee huomattavasti pidemmälle kuin osallistuminen työsopimukselliseen,  poliittiseen tai oikeusjärjestelmän sallimaan toimintaan. Se sisältää kyvykkyyden tehdä asioita, joita ihmiset itse haluavat. Voimaantuminen käsittää valmiuksia ja vahvistaa erilaisuuden ymmärtämisen ja arvostamisen  ulottuvuuksia. Seuraavassa on kymmenen  osa-aluetta, joita voidaan pitää  paikallisen sopimisen minimiehtoina. Ne perustuvat osallistavaan työntekijäpuolen valtaistamiseen, joka mahdollistaa työhyvinvoinnin ja työntekijöiden lojaalisuuden ja sitoutumisen työnantajaan.

1)Riittävä elpyminen

Voimaantumiskulttuurissa työntekijät ja johto huolehtivat yhteistyössä siitä että työajat ja lomat mahdollista-vat kaikille  riittävän elpymisen.

2) Omien äänien esiintuominen 

Voimaantumiskulttuurissa arvostetaan ja kuunnellaan jokaista henkilöä. Kannustetaan ihmisiä tuomaan esille heitä askarruttavia asioita tai epäselviä asioita. Palavereissa annetaan tilaa jokaiselle tuomaan mielipiteitään esille sekä rohkaistaan erityisesti hiljaisempia jäseniä ilmaisemaan ajatuksiaan.

3) Mukaanotto ja osallistuminen

Voimaantumiskulttuurissa muutokset suunnitellaan ja toteutetaan yhteishengessä, eli otetaan huomioon myös kriittiset ajatukset ja näkökulmat muutosten suhteen.

4) Demokraattinen myötävaikutus

Voimaantumiskulttuurissa vallitsee keskinäinen riippuvuus, yhteistyö, yhteisvaikuttavuus ja yhteisvastuu. Työntekijöitä kannustetaan vaikuttamaan yhteiseen toimintaan ja tulosten jakaminen hoidetaan oikeudenmielisesti.

5) Sosiaalinen oikeamielisyys

Voimaantumiskulttuurissa kaikki ymmärtävät miten tärkeää on pitää toisia liittolaisina. Tämä näkyy erilaisuuden hyväksymisessä ja arvostamisessa sekä pyrkimyksenä hyödyntää erilaisuutta organisaation erilaisissa haasteissa.

6) Tiedollinen kommunikaatio

Voimaantumiskulttuurissa riittävästä kommunikaatiosta huolehtii sekä johto että työntekijät. Tietojen laadullinen välittäminen perustuu vuorovaikutuksen  voimauttaviin pätevyysvaatimuksiin, jotka on yhteisesti hyväksytty.

7) Oikeudellinen strategia

Voimaantumiskulttuurin strategiassa näkyy ihmisarvon kunnioittaminen keskeisenä tekijänä. Yrityksen visiot ja päämäärät sekä strategiat ovat helposti ymmärrettäviä kaikille työntekijöille.

8) Suotuisa rakenne

Voimaantumiskulttuurissa organisaation rakenne on mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen. Vältetään l byrokratiaa ja vallan väärinkäyttöä.

9) Organisaation oppiminen

Voimaantumiskulttuurissa organisaation oppiminen edellyttää avointa asennetta uusia ja erilaisia asioita kohtaan. Ilmapiirin tulee olla virheitä salliva, mutta siten että virheistä opitaan ja oppimia asioita jaetaan muillekin. Avoimen, konkreettisen sekä rakentavan palautteen antaminen ja hakeminen on perusedellytys oppivalle ja kehittyvälle organisaatiolle.

10) Tilitysvelvollisuus

Voimaantumiskulttuurissa tutkitaan vajaiksi jääneitä suorituksia ensin sen mukaan ovatko tavoitteet asetettu oikein ja vasta sen jälkeen miten ne on mitattu.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat