Juhani Räsänen Etsimme yhteyttä-etsi sinäkin!

Koulun uudistamisen ohjelma, jolla on syvyydellinen vaikuttavuus

Eduskunta teki periaatepäätöksen peruskoulu – uudistuksen toteuttamisesta vuonna 1963. Sen mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle oli taattava oikeus korkeatasoiseen 9 – vuotiseen peruskoulutukseen riippumatta hänen asuinpaikastaan ja vanhempien varallisuudesta.

Peruskoulu – uudistuksen opetus – ja kasvatustyön tavoitteet määriteltiin Peruskoulun opetussuunnitelma-komitean mietinnössä. Niiden mukaan tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan omaleimaisen persoonallisuuden kaikkien osa – alueiden kehittymistä. Korostaakseen tavoitteen syvällisyyttä komitea muistuttaa, että rinnakkaiskoulun opetustyötä ohjanneen näkemyksen lahjakkuuden kaksijakoisuudesta (teoreettinen – käytännöllinen) on korvannut perusteltu tieto lahjakkuuden monialaisuudesta. Kasvatustavoitteissa korostuu sama asia. Tiedollisten tavoitteiden rinnalla on kasvatustyössä pidettävä mielessä eettiset, esteettiset, sosiaaliset, katsomukselliset ja psyko – motoriset tavoitteet.

Eduskunnan periaatepäätöksestä on kulunut yli puolivuosisataa, ja uudistuksen aloittamisestakin yli neljä vuosikymmentä. Tasa – arvoiset mahdollisuudet koulutukseen olemme onnistuneet toteuttamaan, vaikka edessä ovat haasteelliset vuodet, kun suomalainen yhteiskunta muuttuu entistä monikulttuu-risemmaksi. Sen sijaan oppilaan omaleimaisen persoonallisuuden kehityksen tukemisessa olemme vasta pitkän marssin alkutaipaleella.

Tarvitsemme nyt uudistustyötä ohjaamaan vision, joka perustuu vahvuuslähtöiseen koulukulttuuriin. Jokaisella oppilaalla on oikeus oman lahjakkuutensa ja omien vahvuuksiensa löytämiseen ja koulun tehtävänä on olla tässä hänen keskeinen tukijansa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas on peruskoulun päättäessään löytänyt omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa, ja hänellä on kyky ja innostus itsensä jatku-vaan kehittämiseen. Syvien vahvuuksien koulu- on uudistumisen liike, joka perustuu voimaantumisen teoriaan, positiivisen psykologian löydöksiin, vahvuuksien psykologiaan, valinnan teoriaan ja näkökulman vaihtamisen teoriaan. Liikkeen perustana on maailmanlaajuinen ns. luonnekoululiike, johon yhteiskunnat eri puolilla maailmaa satsaavat miljoonia. Liikkeen vaikutuksesta:

•           Hyveiden ja vahvuuksien siirtovaikutus laajenee ja kehittyy kestäväksi hyvinvoinnin kehitykseksi koko yhteiskuntaan;

•           Hyveistä ja vahvuuksista muodostuu valintaetu, jota kutsutaan konatiiviseksi  valintaeduksi (affektiivinen valinta, kognitiivinen valinta, konatiivinen valinta);

•           Kasvun ajattelutapa, elämän tarkoitus ja eettiset toimintatavat kaivertuvat suojaaviksi toipumisvahvuutta lisääväksi luonteen piirteiksi (resilienssi);

•           Hyvän tekemisen kokemukset onnellistuttavat ja  lisäävät elämään tyytyväisyyttä ja parantavat mentaalista terveyttä ;

•           Kyky nähdä erilaisia reittejä tulevaisuuteen ja tapoja saavuttaa tulevaisuustavoitteet paranee edistäen ammattien valinnan vahvuuksille perustuvaa selkeyttä;

•           Uuden opetussuunnitelman yleiset tavoitteet selkeytyvät ja konkretisointi syvenee ja opettajien työstressi vähenee

Yhtä tärkeää kuin  oppilaan tukeminen omien vahvuuksien löytämisessä, on tukea häntä omaksumaan elämälleen ja työlleen arvopohja, jonka peruspilareita ovat niin yleismaailmalliset kuin pohjois-maisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset arvot. Ei näet ole yhdentekevää, millaisten tavoitteiden toteutta-miseen lapset ja nuoret  lahjakkuuttaan käyttää.

Tässä työssä tarvitaan suunnan näyttäjiä ja ladun avaajia uuteen koulukoodistoon, joka on kehittynyt  ajan historiassa seuraavasti: Moraalisen pedagogiikan  koodi 1881 -1945, Kansalaisuuspedagogiikan koodi 1945 – 1970, Individualistisen pedagogiikan koodi 1970 –, Vahvuuskeskeisen  pedagogiikan  koodi 2000 -(Soveltanen Aho, Rinne, Launonen al. 2000).

Opetussuunnitelmien uudistus on lähdössä liikkeelle. On olemassa riski, että linjan muutos ei hyvistä yrityksistä huolimatta onnistu, koska koulutus valjastetaan entistä tiukemmin tukemaan taloudellisen kilpailukyvyn parantamista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat